Luce Kooli õppetöö korraldus osalise või täieliku distantsõppe ajal

 1. Üldpõhimõtted
  1.1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning õppekavade regulatsioonide kohaselt on distantsõpe
  statsionaarse õppe üks vormidest, st. tegemist on juhendatud e-õppega ning õpet on lubatud
  korraldada ka väljaspool kooli ruume (sh kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides,
  keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas.
  1.2 Õpilasele antud päeva- või nädalaülesanded edastatakse osalise või täieliku distantsõppe ajal
  vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale.
  1.3 Õpilastel on õigus saada juhendatud õpet. Õpilastele antakse selged õpijuhised kust, mida ja
  kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
  1.4 Hindamise alused on osalise või täieliku distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal.
  1.5 Distantsõppe perioodil on koolis peamiselt kasutusel järgmised keskkonnad: Google Drive,
  Zoom ja Opiq.
  1.6 Videotundide läbiviimise kanaliks on Zoom. Videotunnid toimuvad iganädalaselt vastavalt
  direktori kinnitatud eriolukorra päevakavale. Videotunni toimumisest annab
  klassiõpetaja/aineõpetaja teada vähemalt 2 päeva enne tunni toimumist.

Videotunnis osalemise reeglid
• Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik
• Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera,
mikrofon) ning valib videotunnis osalemiseks vaikse ruumi.
• Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.
• Videotunnis ollakse kohal õigel ajal (soovitavalt 5 minutit varem).
• Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
• Õpilane ei tegele videotunnis õppetöövälise tegevusega.
• Videotunni linki ei ole lubatud jagada kõrvaliste isikutega.
• Õpilane lahkub videotunnist alles siis, kui õpetaja on andnud selleks loa.
• Videotunni salvestamine on keelatud.

 1. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks.
 2. Juhised õpilasele ja lapsevanemale
  3.1 Õpilane õpib iga päev.
  3.2 Õppeülesannete info edastamine toimub Facebooki kinnises grupis.
  3.3 Koolipäeva õppeülesanded kantakse õpetajate poolt Google Drive keskkonda vastava klassi
  kausta hiljemalt sama päeva hommikul kella 9.00ks.
  3.4 Kodutööd kogutakse õpimappi ja lisaks tehakse pilt (ainult nendest töödest, millel on märge
  õpetajale saatmiseks) ning saadetakse õpetajate e-mailile (kui tööülesandes ei ole teisiti).
  Õpilane edastab kodutööd e-mailile: luceopetajad@gmail.com
  Pealkirjaks: ÕPETAJA NIMI + KLASS (näiteks: Kati, 4. klass).
  Koolitööl on kirjas õpilase nimi ja kuupäev.
  3.5 Õpilased edastavad kodutööd päeva (kella 24.00 ks) lõpuks!
  3.6 Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul.