Õpilaste vastuvõtt 

1.  Avaldusi Luce Kooli I klassi vastuvõtuprotsessis osalemiseks võtame vastu 1.jaanuar 2021 kuni 1. märtsini 2021. Avalduse kooli vastuvõtuks saab esitada siin.

Vabade kohtade olemasolul  võimalus kooliperega liituda ka üleminekuklassidega. Soovi korral võta ühendust kooliga.

Enne, kui esitad koolikoha avalduse, tutvu Luce Kooli õppekava üldosaga ja veendu, et sinu lapse vajadused ja pere väärtused langevad kokku Luce Kooli põhimõtetega.

2. Õpilase vastuvõtt  Luce Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega. Perevestlused toimuvad märtsis 2021.

3.  I klass komplekteeritakse hiljemalt aprilliks 2021.

6.  Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu  lapsevanemaga või lapse  seadusliku esindajaga.

Õppemaks 2020/2021 õppeaastal on

I kooliaste 505.- eurot aastas

II kooliaste 550.- eurot aastas

Õppekoha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega ühe kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

Väljavõte Luce Kooli põhikirjast:

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

1. Õppemaksu suurus kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.

2. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta.

3. Õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.

4. Õppemaksus vabastuse otsustab MTÜ Saarepiiga Koolituse juhatus.

5. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust või vabastust järgmistel juhtudel:

5.1. koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;

5.2. perel on majanduslikud raskused;

5.3. laps elab lastekodus.

6. Soodustuse või vabastuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.

7. Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

8. Õppetoetusi koolis ei anta.

Täpsemat infot sisseastumise kohta saate küsida aadressilt tiia@oesel.edu.ee või telefonilt 5291299.