Õpilaste vastuvõtt kooli

1.  Õpilase vastuvõtuks kooli esitab lapsevanem elektroonilise avalduse kooli kodulehel.

2. Õpilase vastuvõtt  Luce Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega.

3. Õpilase registreerimiseks Luce Kooli esitab lapsevanem dokumendid kooli

poolt kehtestatud korra alusel.

4.  Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli kodulehel alates 15.novembrist.

5.  I klassid komplekteeritakse hiljemalt 1. maiks.

6.  Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu (edaspidi leping) lapsevanemaga või lapse  seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda.

Õppemaks 2019/2020 õppeaastal on 505.- eurot aastas.

Väljavõte Luce Kooli põhikirjast:

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

1. Õppemaksu suurus kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.

2. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta.

3. Õppemaksu suurust ei või tõsta kahe õppeaasta vahel rohkem kui kümme (10) protsenti.

4. Õppemaksus vabastuse otsustab MTÜ Saarepiiga Koolituse juhatus.

5. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust või vabastust järgmistel juhtudel:

5.1. koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;

5.2. perel on majanduslikud raskused;

5.3. laps elab lastekodus.

6. Soodustuse või vabastuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.

7. Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

8. Õppetoetusi koolis ei anta.

REGISTREERIMINE I klassi 2019 on lõppenud.