EELKOOL 2023/2024 õppeaasta

Eelkooli eesmärk.
Õpilane tutvub:
• kooli keskkonna ja õppemeetoditega,
• kooliga ja õpetajatega,
• võimalike klassikaaslastega.
Eelkooli õpilane harjutab üldoskusi kasutama koolikeskkonnas.

Eelkooli õpisisu:
Eelkool toetab ja süvendab järgmiste pädevuste arengut.
Õpilane:
• tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;
• tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
• suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja
katsetada;
• mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib
sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;
• püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja
vestluses;
• tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu;
• hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;
• oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
• loob sõprussuhteid;
• järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme;
• selgitab oma seisukohti;
• suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha,
sobival viisil väljendada;
• oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist
vastavalt tagasisidele; tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest;
• saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused;
• kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab
enda järelt.

Eelkooli tunnid koosnevad kaheksast omavahel lõimitud tegevuspäevast, mis baseeruvad
üldoskuste arendamisele ning sisaldavad lugemist – kirjutamist, arvutamist, loodusega
tutvumist, muusikat ja mängimist, liikumist, meisterdamist ning esmast kokkupuudet
esimese võõrkeelega (inglise keelega). Tegevused toimuvad nii kooli siseruumides kui ka
õues.

Eelkooli tegevused toimuvad laupäeviti kell 10.00 – 11.45
Eelkooli õppepäevaks koostavad paaris olevad õpetajad ühise lõimitud tegevuse, mis
juhindub eelkooli eesmärkidest ja õpisisust.

Luce Kooli eelkool on tasuline. Osalustasu 60.- eurot (tasu kaheksa korra eest, üksikuid kordi võtta ei ole võimalik) makstakse peale registreerimiskinnituse saamist.

Esimesel eelkooli päeval, 14.oktoober 2023, on  osalema on oodatud  ka lapsevanemad.

Lapsevanematel on võimalus kuulata kooli tegemistest, millele järgneb vestlusring.

Järgmised õppepäevad on:

04. ja 18. november 2023;

02. ja 16. detsember 2023;

13. ja 27. jaanuar 2024;

10. veebruar 2024

Registreerimine on avatud 20.september – 12.oktoober või kuni kohtade täitumiseni.

Registreeri laps eelkooli SIIN.